– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Aktuella utbildningar och föreläsningar

Här presenteras några av våra uppskattade utbildningar och seminarier. Skoluppdraget.se genomför årligen ett 50-tal olika utbildningsinsatser för skol- och fritidspersonal, kommunpolitiker, kommunanställda samt aktiva inom organisations- och föreningsliv. Utbildningarna anpassas tids- och innehållsmässigt utifrån uppdragsgivarens önskemål och storlek på grupp. Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån teman eller en befintlig problembild. Du är varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer om vad vi på skoluppdraget.se kan göra för din skola, kommun eller organisation när det gäller utbildning. Klicka på den utbildning i menyn till vänster som intresserar dig. Så får du en utförlig beskrivning. Föreläsare Niklas Odén Föreläsare på samtliga utbildningar som presenteras här på Skoluppdraget.se är Niklas Odén. En av Sveriges mest erfarna och uppskattade föreläsare gällande värdegrunds- förebyggar- och samhällsfrågor i skolan. Niklas har även skrivit ett tjugotal metodmaterial för skolan och andra ungdomsarenor. Han ingår som utbildare i Stiftelsen Tryggare Sveriges Trygghetsakademi, suttit med i referensgrupper för Statens Folkhälsoinstituts skolsatsning – Berusning på schemat samt framtagandet av Nationell strategi för rökfria skolgårdar. Niklas har även varit projektledare för tre regeringsuppdrag (utvecklingsarbeten) inom brotts- och drogförebbyggande arbete samt kursplansutveckling.

Konsten att vara snäll och bli klok i skolan

Godhet och visdom. Två uråldriga begrepp i mänsklighetens historia. Vad har de med dagens skola att göra? Väldigt mycket påstår Niklas Odén och Stefan Einhorn. Dels knyter begreppen an till skolans två kärnuppdrag, värdegrundsuppdraget och kunskapsuppdraget. Dels har det visat sig att i de miljöer där godhet och visdom är ledstjärnor utvecklas såväl människor som verksamheter i positiv bemärkelse. Det går även att härleda de två begreppen till forskningsområden som pedagogik, motivation till inlärning och till en positiv hälsoutveckling. Godhet och visdom, eller snällhet och klokhet mer vardagligt uttryckt, ingår följaktligen såväl i skolans uppdrag som att de är grundkomponenter i en positiv skolutveckling. Föreläsningarna – Konsten att vara snäll och bli klok i skolan – vänder sig till skolpersonal i grund- och gymnasieskolan. Föreläsningen ger inspiration och verktyg att utveckla Er skolas miljö och verksamhet i snällhetens och klokhetens tecken. Föreläsningarna ges i tre olika versioner beroende på vad Ni har för tid att tillgå samt vilket innehåll som intresserar Er mest. Läs mer i PDF-dokumentet nedan. Ny föreläsning – Konsten att vara snäll och bli klok i skolan

Värdegrundsuppdraget, från vackra ord till praktisk handling

Skolan har enligt skollag och läroplaner två uppdrag. Kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget. När det gäller kunskapsuppdraget så har vi kursplaner att hålla oss till, men inte samma stöd i utförandet av värdegrundsuppdraget. Det kan få till effekt att värdegrundsfrågorna hamnar i skymundan och istället för att, som meningen är, vara en integrerad del i skolans verksamhet begränsas till speciella temadagar eller i form av ordningsregler. Föreläsningen – Värdegrundsuppdraget, från vackra ord till praktiskt utförande – vänder sig till skolpersonal i grund- och gymnasieskolan. Föreläsningen ger möjlighet till reflektion och diskussion om värdegrundsuppdragets innehåll och målsättningar. Föreläsningen ger även inspiration och verktyg att utveckla Er skolas arbete med värdegrundsuppdraget så att det kan bli en tydligt integrerad del i undervisningen och i det dagliga mötet mellan elever och skolpersonal. Föreläsningarna ges i två olika versioner beroende på vad Ni har för tid att tillgå samt vilket innehåll som intresserar Er mest. Läs mer i PDF-filen nedan. Presentation – Värdegrundsuppdraget, från vackra ord till praktiskt utförande

Konsten att kommunicera och göra succé på föräldramöten

Även om det naturligtvis finns undantag så känner ändå många igen sig, både lärare och föräldrar. Föräldramöten är inte alltid så givande. Man kan vara en lysande pedagog och lärare men ha svårt att fånga föräldrarnas intresse, nå ut med information och få igång en dialog. I många skolor harvar man på i samma föräldramötes-hjulspår som man alltid har gjort. Vilket inte gör någon lycklig. Och ändå vet vi att skolor som har en bra dialog och samverkan med elevernas föräldrar lyckas också bäst med sina uppdrag. Kommunikationen och dialogen med föräldrarna är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en skola. Att utveckla formerna för god föräldrakommunikation borde vara en central fråga för alla skolor. Föreläsningen – Konsten att kommunicera och göra succé på föräldramöten – vänder sig till skolpersonal i grund- och gymnasieskolan. Föreläsningen ger konkreta tips om hur du som rektor, lärare eller annan skolpersonal strukturerar och presenterar din information, för att nå fram på bästa sätt. Föreläsningen ger inspiration och verktyg att skapa föräldramöten som bygger på dialog och delaktighet och som både lärare och föräldrar går hem ifrån, rik på ny kunskap och med en positiv känsla – att det var väl värd tid. Föreläsningen ges i två olika versioner beroende på vad Ni har för tid att tillgå samt vilket innehåll som intresserar Er mest. Läs mer i PDF-länken nedan: Konsten att kommunicera och göra succé på föräldramöten

Kommunal samverkan i det brotts- och drogförebyggande arbetet

Ensam är inte stark, tillsammans kan vi göra mycket. Brotts- och drogförebyggande arbete riktat till barn och ungdomar kräver samverkan, förståelse för varandras uppdrag och verksamhet, god kommunikation och inte minst en gemensam bild av problematiken och agenda över vad som bör göras. Samla kommunens politiker, tjänstemän, socialsekreterare, fältassistenter, skol- och fritidspersonal samt företrädare för föreningslivet för en gemensam dag om ett gemensamt uppdrag.. Föreläsningen – Kommunal samverkan i det brotts- och drogförebyggande arbetet – bygger på forskningsbaserad kunskap om brotts- och drogförebyggande arbete riktat till ungdomar samt erfarenheter från ett antal olika lokala utvecklingsprojekt. Föreläsningen ger inspiration och verktyg att utveckla Er kommuns förebyggande arbete och samverkan mellan olika aktörer. Föreläsningen kan även kombineras med ett mer omfattande uppföljningsarbete i form av handledning och fler utbildningsinsatser inom kommunen. Läs mer via PDF-länk nedan. Kommunal samverkan i det brotts- och drogförebyggande arbetet

Lite tjuvrökning har väl ingen dött av – eller?

Tobak är i de allra flesta fall den första drog som barn och ungdomar kommer i kontakt med. Att testa att röka eller snusa är det första normbrott barn och ungdomar gör när det gäller droger. Tobak är därför det första steget på den så kallade drogtrappan. Det är även belagt att tobaksbruk bland unga ökar risken för bruk av andra droger. Exempelvis begår tobaksbrukande ungdomar tidigare alkoholdebut och har en större alkoholkonsumtion än tobaksfria jämnåriga. De rökande ungdomarna testar även i större utsträckning narkotika. Att förebygga tobaksdebuter och tobaksbruk bland barn och ungdomar har med andra ord även effekt på övrig drogproblematik. Skolan ska enligt tobakslagen vara ett rökfritt område. Skolan har genom sina styrdokument ett förebyggande ANT-uppdrag (ANT = Alkohol, Narkotika, Tobak). Och inte minst skolan är efter hemmet den viktigaste arenan för det tobaks- och drogförebyggande arbete. Skolan kan genom sitt förhållningssätt, sin undervisning och genom samverkan med andra aktörer spela en viktig och avgörande roll för sina elevers framtida livsstilsval. Utbildningen är framtagen i samverkan med A Non Smoking Generation. Läs mer via pdf-länk här nedan. Lite tjuvrökning har väl ingen dött av – eller?

ANTa utmaningen

Om hur skolans ANT-uppdrag kan göra skillnad Samhällethar stora förväntningar på skolan när det gäller att arbeta drogförebyggande. Skolanhar genom sina styrdokument ett förebyggande ANT-uppdrag (ANT = Alkohol,Narkotika, Tobak). Och skolan är efter hemmet den viktigaste påverkansfaktornnär det gäller barns- och ungas inställning till och val av livsstil ochlevnadsvanor. Skolan kan genom sitt förhållningssätt, sin undervisning ochgenom samverkan med andra aktörer spela en viktig och avgörande roll för sinaelevers framtida livsstilsval. Föreläsningen– ANTa utmaningen – vänder sig tillskolpersonal i grund- och gymnasieskolan. Föreläsningen utgår frånforskningsbaserad kunskap om ANT-förebyggande arbete i skolan och andraungdomsarenor. Föreläsningen ger inspiration och verktyg att utveckla Er skolasarbete med ANT-uppdraget. Ett arbete somi förlängningen visat sig stärka hela skolans verksamhet och därigenom ökarskolans möjligheter till att uppnå måluppfyllelse. Läs mer via länk till PDF. PDF Anta utmaningen
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm