– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Som man frågar får man svar

20110630121858_democracy21 Det här med forskning och undersökningar är ett kapitel för sig. För tre veckor sedan skrev statsvetaren och forskningsledaren Staffan I Lindberg på DN Debatt om den undersökning som han arbetar med. Denna undersökning visade att: ”Demokrati inte så viktigt för dagens unga svenskar”. I förrgår på DN Debatt löd rubriken: ” Unga svenskars stöd för demokrati är grundmurat”. Forskarna Erik Amnå, Andrej Kokkonen, Mikael Persson och Håkan Stattin presenterade där sin undersöknings resultat och med – som rubriken antyder – diametralt motsatt slutsats. Jag läser båda debattartiklarna parallellt och ser att man i respektive undersökning (utav vad som går att läsa i debattartiklarna) har så att säga två vägar in. I det som Lindberg lyfter fram är frågorna ur ett demokratiperspektiv ”negativt ställda” – exempelvis – vore det ganska eller mycket bra om Sverige styrdes av en stark ledare som inte behövde bry sig om demokratiska val? Och då har 26% av de unga som ingått i undersökningen svarat ja på den frågan. Medan i de andra forskarnas undersökning är frågorna ur ett demokratiperspektiv ”positivt ställda” – exempelvis – Instämmer du i följande påstående; alla medborgare bör ha rätten att fritt välja sina ledare? Och då har 95% av alla unga som ingick i den undersökningen svarat ja. Man behöver inte vara mattegeni för att se att de här två undersökningarna inte harmonierar. Och man förstår då varför Lindberg har kommit fram till en slutsats och Amnå, Kokkonen, Persson och Stattin till en annan. Men ursäkta en lekman (som inte kan ståta med en forskar eller professor titel – men dock satt som utredare I samband med ett regeringsuppdrag till Skolverket att precisera och lyfta fram demokratifrågorna i grundskolans utbildning), bör man inte fundera lite över just det faktum att svenska ungdomar verkar kunna svara lite hur som helst på frågor om demokrati beroende på hur frågan ställs. Jag betvivlar inte någon av undersökningarnas resultat, jag tror att båda stämmer. Jag tror nämligen att svenska ungdomar till stor del har bra kunskaper om demokrati det vill säga vad det är och vad det inte är. Och utifrån det ska man ju hålla med om påståendet att alla medborgare fritt ska få välja sin ledare. Men jag tror samtidigt att många ungdomar inte värderingsmässigt reflekterar över demokratins innehåll och grunder och därför är det för många av dessa fullt möjligt – att svara ja på båda ovanstående frågor. Det vill säga, att det även kan låta rätt bra med en stark ledare som kan leda landet utan att ta hänsyn till demokratiska regler. Alltså beroende på hur frågan ställs, så får man svar. Och det är det allvarliga i det hela. Att många svenska ungdomar har ett mekaniskt och ickereflekterande förhållningssätt till demokrati. Jag håller därför fortsatt med Staffan I Lindberg när han i sin debattartikel ställer frågan om hur skolans demokratiundervisning är upplagd, när en sådan stor del av våra ungdomar ger ”odemokratiska” svar. Skolan är i demokratins tjänst och ska vara demokratins absoluta försvarare. Skolan har ett samhällsuppdrag att fostra ”goda demokrater”. I det ligger inte enbart att eleverna ska få kunskap om demokratins framväxt från de gamla grekerna och fram till idag. I det ligger även att eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och förstå demokratins värden, kunna finna och ge argument som står upp för demokratin, att kunna delta i demokratiska processer och acceptera och leva efter demokratins spelregler. Uppdraget är redan glasklart formulerat i skollag, läroplaner och kursplaner. Det är undervisningen som behöver utvecklas. Och det finns goda exempel att hämta från skolor och stödmaterial. Men även från idéer utanför skolan. Den som är intresserad kan skicka ett mail till oss på Skoluppdraget.se så ska vi ge några exempel. Det krävs även en skolmiljö som bygger på ett reellt elevinflytande, det vill säga som gör att eleverna även i sin vardag omfattas av demokrati. Även här har vi ett antal goda exempel på lager – så hör av er om intresse finns. Länkar: Debattartikel DN Amnå/Kokkonen/Persson/Stattin Debattartikel DN Staffan I Lindberg
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm