– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Skoluppdraget.se erbjuder

Skoluppdraget,se är en tankesmedja och utvecklingsplats för värdegrunds-, samhälls och förebyggandefrågor i skolan. Ambitionen är att vara en drivande kraft i utvecklingen av den svenska skolans arbete med dessa frågor. Arbetet sker i samverkan med myndigheter, organisationer, kommuner och skolor och över hela landet. Skoluppdraget.se erbjuder, projektledning, metod- och verksamhetsutveckling, implementeringsstöd, framtagande av handledningsmaterial, utbildning och föreläsningar. Välj utifrån vem du är och företräder kategori i menyn till vänster och läs mer vad skoluppdraget.se erbjuder dig och din verksamhet. Kontakt niklas@skoluppdraget.se alternativt 070 637 05 02 (Niklas Odén)

För skolan

Utbildningar och föreläsningar om värdegrunds- och samhällsfrågor samt skolans möjligheter i det förebyggande och främjande arbetet. (se nedan för aktuella utbildnings-/föreläsningskoncept alternativt att vi tillsammans utvecklar en passande för er passande föreläsning/utbildning) För pris och innehåll kontakta Niklas Odén (se nedan) Även mer långsiktigt stöd i förändringsarbete ges. Exempelvis i syfte att skapa en tryggare skolmiljö, utveckla elevinflytandet på skolan eller få en tobaksfri skolmiljö. Pris och innehåll specificeras i särskild offert efter kontakt. Kontakt: niklas@skoluppdraget.se alternativt 070 637 05 02

För myndigheter & organisationer

Skoluppdraget.se samverkar med och arbetar på uppdrag av myndigheter och organisationer. Det innefattar hela linjen från förberedande analys och förstudie, via utformning av koncept och material, till spridning och implementering. Vi knyter an myndighetens eller organisationens specifika fråga till skolans uppdrag, skräddarsyr en lämplig pedagogisk modell och utformar ett anpassat utbildningskoncept. Skoluppdraget,se har genomfört ett stort antal framgångsrika utvecklingsprojekt för olika myndigheter och organisationer. Läs mer under referensprojekt. Pris, innehåll och tidsåtgång – Offert ges efter kontakt och uppdragsförfrågan. Kontakta niklas@skoluppdraget.se alternativt 070 637 05 02 (Niklas Odén)

För kommuner, landsting & länsstyrelser

Skoluppdraget.se arbetar även på uppdrag av kommuner, landsting och länsstyrelser som vill nå ut med sitt förebyggande arbete (exempelvis brotts-, drogförebyggande och hälsofrämjande) till skolor. Det görs genom stöd i arbetet med att ta fram policys, strategier och planer dsamt genom utbildningsinsatser, föreläsningar och coachning. Företräder du någon av ovanstående myndigheter och vill höra mer om hur ni kan nu ut med er fråga och vilket stöd ni skulle kunna få, ta gärna kontakt med niklas@skoluppdraget.se alternativt 070 637 05 02 (Niklas Odén).

Referensuppdrag

Skolverket – I samband med ett regeringsuppdrag till Skolverket att precisera och lyfta fram demokratifrågorna i grundskolans utbildning anlitades Niklas Odén, Skoluppdraget.se för att analysera de befintliga kursplanerna i Samhällsorienterande ämnena, göra analyser utifrån Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 och andra relevanta källor. I arbetet ingick att sammanställa ett underlag till stöd för Skolverkets ställningstagande för ändringar i kursplanen i syfte att demokratifrågorna skulle tydliggöras i utbildning i grundskolan. Brottsförebyggande rådet – Framtagande av sammanlagt tre olika skolmaterial med vidhängande utbildningskoncept. Materialen Du och jag, rätt och fel (årskurs 6 – 9), Livets spelregler (årskurs 3 – 5) samt Var går gränsen (årskurs 7 i grundskolan till tre på gymnasiet) är nationellt spridda och används i skolor runt om i landet. Myndigheten för skolutveckling – Framtagande av material om elevinflytande. Materialet innehöll en redogörelse om befintlig forskning, artiklar om goda exempel samt ett handledningsmaterial för att utveckla arbetet med elevinflytande i skolan. Materialet återfinns till delar nu på Skolverkets hemsida. Finansinspektionen – Framtagande av handledningsmaterial för undervisning om privatekonomi på gymnasiet. Materialet – Och den ljusnande framtiden är vår återfinns på Finansinspektionens satsning Finanskunskap.se. Statens folkhälsoinstitut – Projektledare (Tobakspreventivt flerkomponentsprogram för skolan) FHI:s Tobaksuppdrag 2002 – 2005. Projektledare (Tobaksfri gymnasieskola) FHI:s Tobaksuppdrag 2008 – 2010. Uppdragen innefattade projektledning, metodutveckling, utbildningsinsatser och framtagande av stödjande material. Totalt deltog ett trettiotal grundskolor i det första projektet och ett tjugotal gymnasieskolor i det andra. Metoden som togs fram och implementerades utvärderades med god effekt i grundskolan. Niklas Odén, Skoluppdraget.se anlitas ofta som föreläsare av FHI när utbildningar genomförs runt om i landet. Vill du höra mer om något av ovanstående projekt, (eller andra genomförda) ta del av utvärderingar eller få kontakt med referenspersoner är du välkommen att kontakta Niklas Odén alternativt 070 637 05 02
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm