– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Självklarheter och dumheter på DN Debatt idag

Socialminister Göran Hägglund skriver idag på DN Debatt om ”Ny skolpolitik”. Med det avser Hägglund att – ”Förutom att leva upp till kunskapsmålen måste skolan vara karaktärsdanande och ge barn och unga sunda värderingar. Respekten för människors lika värde, jämlikhet, demokrati och kamratskap måste praktiseras i skolans vardag”. Jag uppskattar verkligen att Hägglund lyfter värdegrundsuppdraget ur kunskapsuppdragets skugga och håller utan minsta darr på manschetten med. Men vad är det nya? Skolan har haft det här uppdraget sedan urminnes tider. Det här borde vara självklart och inte lanseras som något nytt. Och Hägglund går därefter från självklarhet till dumhet när han i nästa mening ger Kristdemokraternas lösning – ”Det ska ske med hjälp av tydliga uppförande- och ordningsregler. Lärare måste få beslagta mobiltelefoner, ge skriftliga varningar och utfärda kvarsittning.” För det första, är inte det här bara ännu ett eko av Skolminister Jan Björklunds eviga mantra på hur alla problem inom skolan ska lösas? Alltså inget nytt , utan bara tjatigt. För det andra hot om bestraffningar och hårda tag har aldrig danat någon värdegrundsutveckling hos någon människa. Varken gammal eller ung. Självklart måste det i skolan, så som i samhället i övrigt, finnas regler att hålla sig till. Självklart måste det finnas konsekvenser om man bryter mot dessa regler. Men det är inte det som utvecklar människors värdegrund. Vår värdegrund utvecklas när vi får möjlighet att reflektera över, samtala om och tillsammans med andra testa våra argument och ta ställning gällande etiska och mänskliga dilemman. Vår värdegrund utvecklas också när vi ges möjlighet att värderingsmässigt reflektera över ny kunskap som vi får oss till livs. Vad betyder den här kunskapen för mig, mina vänner och det samhälle som jag lever i. Vad tycker jag om det? Kunskap utan värderingar blir oviktig kunskap. Värderingar som inte bygger på kunskap blir grunda värderingar. Så hänger skolans två uppdrag ihop, Göran Hägglund och det skulle i sanning vara något nytt från politikerhåll om någon sa följande. Vi måste i den svenska skolan börja knyta ihop de två uppdragen, kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget, så att de berikar och stärker varandra. Vi måste också i den svenska skolan skapa ett klimat och ett arbetssätt som ger eleverna möjlighet att dagligen reflektera över och föra värdegrundssamtal kring de kunskaper de tillgodogör sig samt kring etiska och mänskliga dilemman. Det skulle vara NY SKOLPOLITIK det! Länkar: Debattartikel DN Göran Hägglund
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm