– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Välkommen till Skoluppdraget.se!

Skolframgång är den starkaste skyddsfaktor vi kan ge våra unga. I en tillitsfull, trygg och hälsofrämjande skolmiljö lär sig eleverna mer. Därför är ett aktivt och medvetet arbete med skolans sociala uppdrag en väg att stödja eleverna att lyckas, att nå skolframgång.

Skoluppdraget.se erbjuder:

  • Stöd till skolor att utveckla en tillitsfull, trygg och hälsofrämjande skolmiljö samt en undervisning som binder samman kunskap och värdegrund.

  • Stöd till kommuner att utveckla en kommunövergripande strategi och röd tråd i det förebyggande arbetet i skola och andra ungdomsmiljöer.

  • Stöd till myndigheter och organisationer att utveckla metoder och material för förebyggande och främjande insatser i skola och andra ungdomsmiljöer.

Aktuella föreläsningar och utbildningar

Konsten att vara snäll och bli klok i skolan

» Ladda ner PDF

Kommunal samverkan – Om att skapa en röd tråd i det förebyggande arbetet

» Ladda ner PDF

Tobaksfri skola – Hur når vi dit?

» Ladda ner PDF

ANTa utmaningen – Om hur skolans ANT-arbete verkligen kan göra skillnad

» Ladda ner PDF

Konsten att kommunicera och göra succé på föräldramöten

» Ladda ner PDF

Skolan bättre utan timplaner

Eleverna lär sig mer, lärarna trivs bättre och samarbete över ämnesgränserna ökar. Skolor som arbetar utan reglerad timplan lyckas bättre i sitt uppdrag. I en skola där inte murar byggs upp mellan ämnena ges ämnesövergripande temarbeten och värdegrundsuppdragets övergripande frågor möjlighet att ta plats i undervisningen. En undervisning som ger eleverna en helhetsbild av samhälle och verklighet. Är det inte dags att som det står i skollagen bygga en skola på forskning! Länkar: Reglerade timplaner försämrar elevers resultat

Verbal funktionsnedsättning

Med anledning av debatten om näthatet så samtalade i morse en panel om detta i SVT. Birger Schlaug menade att näthatet är ett uttryck för verbal funktionsnedsättning – att man helt enkelt inte har lärt sig att föra ett samtal en dialog med sina medmänniskor. Vilket gör att man inte klarar av att föra en dialog med andra om man inte delar deras åsikter utan att man då regriderar till att hota och på olika sätt förnedra. Det blir lite neandertalnivå på det hela. Birger Schlaug menade att skolan har en mycket viktig roll i arbetet med att utveckla unga människors förmåga till att föra samtal. Att i dialog kunna vända och vrida på argumentationen även med åsiktsmotståndare. Han föreslog praktisk filosofi som metod för att träna ungdomar i logiskt reflekterande och verbal träning – det vill säga förmågan att reflektera över och omsätta sina tankar, värderingar och åsikter i ord. Jag håller med Birger i det här fallet. Se inslaget på SVT via länk nedan. Länkar: Panel SVT

Tre händelser i veckan

En målning på en skola i Luleå orsakade debatt i veckan. En elev protesterade och menade att målningen var sexistisk och förmedlade att sexuella trakasserier var något roligt. Hon stod länge ensam upp mot en skolledning som inte tänkt efter, före målningen kom upp. Eleven säger i ett citat – ”Skolledningen kan inte bara hålla på och lulla på utan att tänka efter, det är ju barn det handlar om.” En explosion inträffade på en skola i Huddinge, vilket även det får stor massmedial uppmärksamhet den här veckan. Och elever som intervjuas säger – ”Det smäller ofta smällare i skolan så vi trodde att det var en smällare även denna gång.” Alltså, explosioner tillhör vardagen. Först när brandlarmet gick igång förstod eleverna, att den här gången var det något utöver det vanliga. Jag själv träffar en rektor den här veckan, som uppgivet berättar att de inte har tid, ork eller för den delen rutiner för skolövergripande insatser för att stärka skolans sociala miljö. Och om de nu skulle göra något – vad skulle det vara? Säger hon med ett kroppsspråk som talar sitt tydliga språk. De vet faktiskt inte vad för insatser som har effekt på skolmiljön. De vet inte vad de ska göra. Istället anlitar skolan ett vaktbolag några timmar i veckan för att bringa någon form av ordning. Och för att visa att man gör något. Tre händelser den här veckan som på olika sätt tydliggör avsaknaden av ett effektivt värdegrunds- och trygghetsarbete i de svenska skolorna. Och med värdegrundsarbete menar jag ett arbete som syftar till att skolan ska genomsyras av de samhälleliga- och mänskliga värderingarna som läroplan har gett skolan i uppdrag att förmedla. Skolans värdegrund ska förmedlas såväl i undervisningen som i form av en trygg, hälsofrämjande och värdgrundsbärande skolmiljö. Att arbeta med värdegrundsfrågorna och skolans sociala miljö är inget som sker av sig självt. Det är inget som blir hållbart av adhoc- eller tomtebloss insatser. Det krävs ett medvetet och reflekterande förhållningssätt hos skolledning och skolpersonal. Det krävs rutiner och ett strukturerat arbetssätt med forskningsbaserade verktyg. Det krävs ambitioner och visioner. Det krävs en höjd blick för att hitta samverkansmöjligheter mellan arbetslag och mellan olika yrkesgrupper i skolan. Mellan skolpersonal, elever och föräldrar. Och mellan skolan och dess omvärld. Ett sådant arbete, vet vi, stärker skolans sociala miljö, ökar trivsel och trygghet och blir ett stöd och en drivkraft för eleverna att uppnå sina kunskapsmål. Den enda vägen att gå för en skola med ambitionen att vara en måluppfyllande skola. Ett framgångsarbete för skola, elever och samhället i stort. Och det bästa ut av allt är att det är fullt möjligt att utveckla på alla skolor i Sverige. Mitt möte med rektorn i veckan tog en bra vändning, vi har nu påbörjat ett arbete där vi både ser till konkreta insatser för att stärka skolans sociala miljö men också till en strukturerad implementeringsprocess så att vi får hållbarhet och långsiktighet i det vi gör. Vill ni på er skola ha ett bollplank eller få konkret stöd i ert arbete att utveckla skolans sociala miljö. Hör gärna av er till mig – niklas@skoluppdraget.se

Gott nytt år – Låt oss skapa opinion!

Skolan är möjligheternas arena för att förhindra att barn och unga hamnar i utanförskap och satsningar på barn och unga är INTE kostnader utan investeringar i ett bättre och tryggare samhälle. Dessutom lönsamt! Låt oss under 2013 skapa en opinionsvåg för att öka samhällets sociala investeringar och satsningar på förebyggande insatser i skolan och andra ungdomsmiljöer. Läs gärna artikel nedan. Länkar: Så mycket kostar våldet

Frukostseminarium

I morse deltog jag i ett frukostseminarium om trygghetsskapande åtgärder i skolan som stiftelsen Tryggare Sverige anordnade tillsammans med konsultfirman 4C Strategies. Tryggare Sverige har tillsammans med 4C tagit fram en arbetsmodell för risk- och krishantering i skolan. Arbetsmodellen innefattar såväl proaktiva som reaktiva delar, det vill säga både att förebygga kriser och att hantera dessa på bästa sätt om eller snarare när de inträffar. Bra att någon på ett strukturerat sätt tar sig an risk- och krishantering i skolmiljön, det behövs. Men det får inte hamna på en allt för teknisk nivå – planer, processer och styrning i all ära, det är bra verktyg att hålla ihop arbetet i en kris. Men det måste också handla om mjuka värden och verktyg för att skapa en hållbar social miljö i våra skolor. Goda och förtroendefulla relationer mellan vuxna och elever, trygghet, framtidstro och tillit kan inga krishanteringsplaner skapa. Och det är kanske de starkaste förebyggande incitament som vi har. Och också mycket användbart när saker har gått fel. Så jag hoppas att de skolor som nu ska vara piloter för den här framtagna arbetsmodellen även kopplar på verktyg för att utveckla skolans sociala miljö i positiv riktning.

Följ oss på Instagram: @Skoluppdraget

Sorry:

- This endpoint has been retired
- Instagram feed not found.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm